Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στη σελίδα μας είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κλπ.) ώστε να μπορέσουμε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στη σελίδα μας, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε μερικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

Πρόσβασης και Ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε.

Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.

Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς.

Διαγραφής

Τέλος, έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεση σας για την επεξεργασία αυτών και εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Η εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των δραστηριοτήτων της, με τρόπο τέτοιο ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να μεγιστοποιεί την κοινωνική και πολιτιστική της προσφορά.

 

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρίας καλύπτει την Εμπορία Περιφερειακού Εξοπλισμού, Μελανιών, Εκτυπωτών (Catridges), Χαρτιού και Χαρτονιού που χρησιμοποιούνται για Γραφή, Εκτύπωση και για άλλους γραφικούς σκοπούς. Συναρμολόγηση – Ανακατασκευή Μελανοδοχείων. Υπηρεσίες μίσθωσης φωτοτυπικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης αυτών και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της εταιρίας.

 

 Ειδικότερα η εταιρεία δεσμεύεται για τα εξής:

ü  Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με τις την Περιβαλλοντική Νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται από αυτή καθώς και με τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, προσωπικό, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κ.α.).

ü  Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της.

ü  Να αναγνωρίζει τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών.

ü  Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική της επίδοση.

ü  Να παρακολουθεί και να μετρά τις Σημαντικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις.

ü  Να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης.

ü  Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους περιβαλλοντικούς Στόχους, να τους ανασκοπεί ετησίως και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξή τους. Το γενικό πλαίσιο των στόχων της εταιρίας είναι:

·         Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

·         Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Στόχων της.

·         Να υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική λειτουργία της (έλεγχος καταναλώσεων, αποβλήτων, προμηθειών).

·         Να κοινοποιεί στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική της επίδοση στους σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την κοινότητα, εφόσον ζητηθεί.

 

Η δέσμευση της εταιρίας στην παραπάνω περιβαλλοντική πολιτική θα αποδεικνύεται με αναθεώρηση των περιβαλλοντικών στόχων της, σε κάθε ανασκόπηση από τη Διοίκηση, καθώς και με τις διορθωτικές ενέργειες που θα λαμβάνονται, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης.

 

Η εταιρίας θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία, σύστημα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των αντίστοιχων θετικών. 

 

Η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική κοινοποιείται στο προσωπικό, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται περιοδικά από την Διοίκηση της Εταιρίας.

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η εταιρία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 ενώ στις αρχές του 2017 να προχωρήσει στον σχεδιασμό και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015.

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας καλύπτει την Εμπορία Περιφερειακού Εξοπλισμού, Μελανιών, Εκτυπωτών (Catridges), Χαρτιού και Χαρτονιού που χρησιμοποιούνται για Γραφή, Εκτύπωση και για άλλους γραφικούς σκοπούς. Συναρμολόγηση – Ανακατασκευή Μελανοδοχείων. Υπηρεσίες μίσθωσης φωτοτυπικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης αυτών και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.            

 

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές της ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γενικός στόχος της εταιρίας είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η προσφορά προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ωφέλειας και για το λόγο αυτό καθιερώνει μετρήσιμους στόχους για την Ποιότητα επιδιώκοντας:

·                   Βελτίωση της οργανωτικής δομής, μέσα από το σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων.

·                   Βελτίωση της λειτουργίας της Επιχείρησης, μέσα από τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη των Διαδικασιών του Συστήματος.

·                   Βελτίωση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, μέσα από τον προσδιορισμό της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης των διεργασιών της Εταιρείας.

·                   Αύξηση της ικανοποίησης των Πελατών, μέσα από μια συστηματική προσέγγιση αναζήτησης και ικανοποίησης των απαιτήσεών τους.

·                   Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας της Επιχείρησης με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:

¨       Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας.

¨       Ανασκόπηση Διοίκησης

¨       Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

¨       Διορθωτικές Ενέργειες

¨       Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.

¨       Προσδιορισμός των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, προσωπικό, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κ.α) που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

 

  Για την ταχύτερη και αρτιότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση της ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

n  Δεσμεύεται και εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που η ίδια καθορίζει.

n  Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

n  Ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της και το παρακινεί να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές.

n  Δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της και στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της εταιρείας.

 

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας κοινοποιείται στο προσωπικό, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται περιοδικά από την Διοίκηση της Εταιρίας.

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

 

Η διαφθορά εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη, καθώς μπορεί να υπονομεύσει το δίκαιο ανταγωνισμό και να καταστρέψει την εμπιστοσύνη σε μια εταιρία ή ένα άτομο. Στην ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η καταπολέμηση όλων των μορφών διαφθοράς αποτελεί προτεραιότητα, για αυτό και η εταιρία αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 37001:2016. Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας της εταιρίας καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας αναφορικά με την Εμπορία Περιφερειακού Εξοπλισμού, Μελανιών, Εκτυπωτών (Catridges), Χαρτιού και Χαρτονιού που χρησιμοποιούνται για Γραφή, Εκτύπωση και για άλλους γραφικούς σκοπούς. Συναρμολόγηση – Ανακατασκευή Μελανοδοχείων. Υπηρεσίες μίσθωσης φωτοτυπικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης αυτών και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.     

 

Η προώθηση μιας κουλτούρας δεοντολογίας και ακεραιότητας είναι βασικός παράγοντας της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πελατών, των εμπλεκομένων και της κοινωνίας. Η εταιρία δεσμεύεται να προάγει μια κουλτούρα ακεραιότητας σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς της και να επικοινωνεί τις προσδοκίες της για μείωση του κινδύνου διαφθοράς.

 

Γενικός στόχος της εταιρίας είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό και η μείωση του κινδύνου διαφθοράς. Για το λόγο αυτό καθιερώνει μετρήσιμους στόχους για τη διαφθορά επιδιώκοντας:

·      Βελτίωση της οργανωτικής δομής, μέσα από το σαφή καθορισμό εξουσιών και υπευθυνοτήτων.

·      Τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της είτε άμεσα (παραγωγική δραστηριότητα) είτε έμμεσα (παραγωγοί οίκοι / προμηθευτές).

·      Βελτίωση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, μέσα από τον προσδιορισμό της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης των διεργασιών της Εταιρίας.

·      Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της λειτουργίας της Εταιρίας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:

¨     Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων κατά της δωροδοκίας.

¨     Ανασκόπηση Διοίκησης

¨     Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

¨     Διορθωτικές Ενέργειες

¨     Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία.

 

Η εταιρία στοχεύει στην πρόληψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς μέσα από:

n  την απαγόρευση της διευκόλυνση πληρωμών, ακόμη και όταν επιτρέπεται από το νόμο.

n  τη συμμόρφωση με όλες τις νομοθεσίες κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς που ισχύουν σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται η εταιρία, καθώς και την ίδια απαίτηση από τους εργολάβους

n  τη συμμόρφωση με όλες τις παγκόσμιες πολιτικές που στοχεύουν στην πρόληψη, άμεσα ή έμμεσα, ενός κινδύνου διαφθοράς

n  τη διεξαγωγή έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence) κατά της δωροδοκίας βάσει κινδύνων στα τρίτα μέρη προτού εμπλακούν στις δραστηριότητές της εταιρίας.

Για την προώθηση μιας κουλτούρας δεοντολογίας και ακεραιότητας, καθώς και για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας, η εταιρία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο πολιτικών και προτύπων που καθορίζουν ξεκάθαρους κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι εργαζόμενοί της και, κατά περίπτωση, τρίτοι. Πέραν του ότι θέτουν την εταιρία σε κίνδυνο, οι διεφθαρμένοι εργαζόμενοι ενδέχεται να υποβληθούν προσωπικά σε αστικές και ποινικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται βαρύτατα πρόστιμα και φυλάκιση. Επιπρόσθετα:

 

Απαγορεύεται στους εργαζόμενους της εταιρίας:

v  να δίνουν, να υπόσχονται να δώσουν ή να προσφέρουν οποιοδήποτε στοιχείο αξίας σε οποιοδήποτε άτομο με σκοπό τον επηρεασμό οποιασδήποτε ενέργειας ή απόφασης, κυρίως κατά την αλληλεπίδραση με κρατικούς αξιωματούχους. Αυτή η απαγόρευση ισχύει, επίσης, για την έμμεση διαφθορά, δηλαδή

v  ενέργειες που πραγματοποιούνται από τρίτους στο όνομα ή εκ μέρους της εταιρίας. Τα στοιχεία αξίας ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: χρήματα, δώρα, ψυχαγωγία, φιλοξενία και γεύματα, ταξιδιωτικές δαπάνες, υπηρεσίες, προσφορές απασχόλησης, δάνεια, δωρεές ή συνεισφορές, οποιαδήποτε μεταφορά αξίας, ακόμη και συμβολικής,

v  να λαμβάνουν αποδοχές από πάροχο ή πελάτη της εταιρίας,

v  να διατηρούν οικονομικό συμφέρον ή σχέση με έναν ανταγωνιστή, πελάτη ή πάροχο της εταιρίας, ή άλλο τρίτο μέρος που δραστηριοποιείται με την εταιρία,

v  να συμμετέχουν σε άμεση ή έμμεση εξαγορά ή κατοχή, τυχόν συμφερόντων σε μορφή ακινήτου ή περιουσιακού στοιχείου κάθε είδους με σκοπό την πώλησή του ή την ενοικίασή του στην εταιρία,

v  να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εξωτερική δραστηριότητα σε τέτοιο βαθμό που να εγείρει ερωτήματα για την ικανότητά τους να αφιερώνουν τον κατάλληλο χρόνο και προσοχή στα καθήκοντά τους,

v  να αλληλοεπιδρούν με κάποιον συγγενή που εργάζεται για ή έχει υποβάλει αίτηση για εργασία στην εταιρία, κάποιον ανταγωνιστή, πάροχο ή πελάτη της εταιρίας,

v  να προβαίνουν σε αγορές αγαθών ή υπηρεσιών εκ μέρους της εταιρίας από συγγενή ή εταιρία στην οποία έχει συμφέροντα κάποιος συγγενής,

v  να λαμβάνουν αντικείμενα αξίας. Η αποδοχή δώρου ενδέχεται να προκαλέσει αίσθηση υποχρέωσης στον παραλήπτη, πιθανόν υπονομεύοντας τη αντικειμενικότητα των αποφάσεών του και ενδέχεται να εκληφθεί ως δώρο με πρόθεση να διαφθείρει τον ίδιο ή άλλο εργαζόμενο της εταιρίας.

 

Στην εταιρία οι εργαζόμενοι οφείλουν:

  • να γνωστοποιούν κάθε πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων προτού εμπλακούν στη συναλλαγή, τη δραστηριότητα ή τη σχέση που οδηγεί στην περίσταση που αναφέρεται,
  • να γνωστοποιούν πραγματικές ή πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης,
  • να γνωστοποιούν κάθε πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ετησίως, στην περίπτωση που ανήκουν στους Υπαλλήλους Υψηλής Έκθεσης Κινδύνου, δηλαδή στους διευθυντές πρώτης γραμμής και σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας που εμπλέκονται τακτικά στη δημιουργία συμβάσεων, την αγορά, την πώληση ή την ενοικίαση υπηρεσιών, υλικών, ακινήτων ή προϊόντων,
  • να απέχουν από τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο οποιουδήποτε πελάτη, παρόχου ή ανταγωνιστή της εταιρίας. Η συμμετοχή σε εξωτερικά διοικητικά συμβούλια, εκτός των επαγγελματικών καθηκόντων των υπαλλήλων της εταιρίας, επιτρέπεται, κατόπιν έγκρισης, μόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και πρέπει να περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών που να συνάδει με τα καθήκοντά τους στην εταιρία,
  • να ρωτούν τον εκάστοτε Υπεύθυνο Τμήματος ή τον Υπεύθυνο Συστήματος για το πώς να χειριστούν μια σύγκρουση συμφερόντων, αντί να στηρίζονται αποκλειστικά στην ερμηνεία τους, καθώς τη προσωπική τους εκτίμηση.

 

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για τη δική του εργασία και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση κατά της δωροδοκίας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Η παρούσα Πολιτική κατά της Δωροδοκίας κοινοποιείται στο προσωπικό, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται περιοδικά από τη Διοίκηση της Εταιρίας.

 

 

Θεσσαλονίκη, 15/07/2021                 Για την ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.                                                    ΔΣ-ΔΔ07/03

                                                                                                                                                                                               Έκδοση 1/ 15.07.2021

X